Open Menu

Pedagogisch plan

De Wet kinderopvang bepaalt dat iedere kinderopvangorganisatie moet beschikken over een pedagogisch beleidsplan. Hierin geven wij onze visie op de omgang met kinderen. Kinderdagverblijf Het Kleurrijk voldoet aan de wettelijke eisen rondom het houden van een kinderdagverblijf. Hieronder leest u een gedeelte van ons pedagogisch beleidsplan. Voor de totstandkoming van ons pedagogisch plan hebben we ons laten inspireren door de pedagogische visie van Reggio Emilia.

Doelstelling

Het creëren van een veilige en prettige leefomgeving voor het kind waarbij hij/zij zich kan ontwikkelen tot een gelukkig en stabiel persoon.

Drie belangrijke onderwerpen die hierbij een rol spelen zijn

 • Veiligheid
 • Zelfvertrouwen
 • Respect

Visie op kinderopvang in een kinderdagverblijf

Binnen kinderdagverblijf Het Kleurrijk wordt een samenwerking nagestreefd tussen de medewerkers van het dagverblijf, de ouders en het kind. Het kind staat centraal. We zorgen voor een goede samenwerking en afstemming over het kind met de ouders en het kinderdagverblijf. Een open relatie en goede communicatie zijn daarbij belangrijk

Speerpunten

 1. Het creëren van een vertrouwde omgevingWe vinden het belangrijk dat:
  • Het kind zich veilig en prettig voelt
  • Het kind vertrouwen heeft en krijgt in zichzelf
  • We de kinderen het gevoel geven dat ze de moeite waard zijn
  • Er respect voor anderen wordt getoond
  • Het kind samen kan spelen en samen kan leven met anderen. Dit geeft een positief effect op het sociaal gedrag van het kind.
 2. Kindgericht werken
  Binnen ons dagverblijf staat het kind centraal. Gekeken wordt op welke manier het kind zich goed kan ontwikkelen en zich prettig voelt. De leidsters kijken en luisteren naar wat het kind nodig heeft en handelen daar naar.
 3. Horizontale groepen
  Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd leven en spelen bij elkaar in een groep.

  Waarom:

 • De kinderen bevinden zich in eenzelfde ontwikkelingsfase
 • De omgeving en het speelgoed worden afgestemd op het kind

 

Een horizontale groepsindeling

We hebben voor horizontale groepen gekozen (dit betekend groepen bestaande uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd), om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij het kind en de ontwikkelingsfase waarin het zich bevindt. Op deze manier kan de ruimte, het speelgoed en de persoonlijke kwaliteiten van de leidsters op het kind worden afgestemd. Zo kan bijvoorbeeld enerzijds voor de baby’s een optimale veiligheid gegarandeerd worden, terwijl anderzijds de peuters niet onnodig afgeremd hoeven te worden in hun spel. Het nadeel van de wisselingen proberen we te ondervangen door een paar dagen voor de overgang het kind te laten wennen aan de nieuwe groep en leidsters. Verder zal er voldoende gelegenheid zijn waarop alle kinderen met elkaar kunnen spelen en de andere leidsters leren kennen.

Zo hebben we een ruime aangrenzende tuin waar de groepen op mooie en minder mooie dagen tegelijk gebruik van kunnen maken. We hebben gekozen voor deze indeling, omdat in gesprekken met deskundigen naar voren kwam dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. De nadelen heffen we door ons beleid zoveel mogelijk op.

 

De indeling vindt als volgt plaats:

Babygroep vanaf 2 maanden tot ± 1,5 jaar

Dreumesgroep van ± 1,5 jaar tot ± 2,5 jaar

Peutergroep van ± 2,5 jaar tot 4 jaar

 

Kleine groepen voor de meest kwetsbare leeftijdsfasen

Vooral baby’s hebben veel persoonlijke zorg en aandacht nodig. Ze zijn kwetsbaarder, en hebben nog veel behoefte aan lichamelijk contact. Door sensitief te reageren op het kind, zoals het op te pakken als het huilt, wordt de basis gelegd voor het zelfvertrouwen van het kind en het vertrouwen in de volwassenen om hen heen. Om de baby’s een optimale start mee te geven hebben we daarom gekozen voor kleine groepen om die individuele aandacht te kunnen waarborgen. Ook voor de dreumesen en peuters kiezen we voor kleine groepen.

De keuze voor een aparte babygroep is nadrukkelijk een wens van kinderdagverblijf Het Kleurrijk. Op deze manier garanderen we optimale veiligheid voor de baby’s en de jongste kinderen. Tevens is er meer persoonlijke aandacht voor het kind. De baby’s hebben meer rust nodig dan de grotere kinderen en kunnen dat op deze manier ook krijgen. Daarbij geldt dat de oudere kinderen zich niet hoeven in te houden, omdat ze rekening moeten houden tijdens hun spel met de baby’s.

Uiteraard kan het zijn dat een kind eerder of later toe is aan de stap naar de volgende groep. Hier wordt in samenspraak met de ouder en de leidster van de groep over gesproken. Samen wordt een verantwoorde keuze gemaakt waarin gekeken wordt naar het belang van het kind.

Als u interesse heeft in het gehele pedagogisch plan kunt u dit inzien op de vestiging. In het plan kunt u onder meer onze visie lezen op de omgang met kinderen.

 • Hoe wordt de emotionele veiligheid gewaarborgd?
 • Hoe wordt de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties bevorderd?
 • Hoe vindt de overdracht van waarden en normen plaats?